Aprintapro PrintaClean 250ml

Artikelnummer: PT1002669
€ 9,49

De PrintaClean van AprintaPro is een effectieve oplossing voor het reinigen van de bouwplaat.

PrintaClean is een effectief oplosmiddel en verwijdert bijna alle resten van de bouwplaat.

Gebruik

Op de bouwplaat sproeien, 20-30 seconden wachten en dan met een doekje schoonvegen.

PrintaClean bevat ethanol. Lees voor de reiniging van de bouwplaat de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

 

Veiligheidsinstructies:

  • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P501 - Inhoud / verpakking op een veilige manier afvoeren voor verwijdering Inhoud Siehe auch korte inhoud

Gevaarinstructies:

  • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.